गृह लेखक पदों रूड्गर ब्रेग्मेन

रूड्गर ब्रेग्मेन

Avatar
1 पोस्ट 0 टिप्पणी
Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders and a 15-hour Workweek का लेखक हुन्। उनी De Correspondentका पत्रकार हुन् ।