आइतवार, साउन ५, २०७६

रूड्गर ब्रेग्मेन

Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders and a 15-hour Workweek का लेखक हुन्। उनी De Correspondentका पत्रकार हुन् ।