नेकपाको निर्णय: प्रदेश–३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा

0
14
g]skfsf] ;lrjfno a}7s afn'jf6f/df ;f]daf/ a;]sf] g]kfn sDo'lgi6 kf6L{sf] ;lrjfno a}7sdf k|wfgdGqL Pj+ g]skfsf cWoIf s]kL zdf{ cf]nL, k"j{ k|wfgdGqL Pj+ g]skfsf cWoIf k'iksdn bfxfn;lxt zLif{ g]tfx? . t:jL/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सचिवालय वैठकले प्रदेश–३ को नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा नै कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।आइतबार बिहान बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम वाग्मती र राजधानी हेटौंडा कायम गर्ने गरी प्रदेश कमिटी तथा प्रदेशसभा दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । आइतबार बिहान बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानी टुङ्गो लगाएको हो ।

 

प्रदेशको नाम र राजधानीमा नेकपाकै सांसदहरूबीच कुरा नमिल्दा दुई वर्षदेखि निर्णय हुन सकेको थिएन । प्रदेश–३ को प्रदेशसभामा नेकपाको दुई तिहाइ बहुमत छ । यसअघि प्रदेशको नाम नेपाल मण्डल, नेवा ताम्सालिङ र वाग्मती कुन राख्ने भन्नेमा नेकपामा कुरा मिलेको थिएन । राजधानी पनि काभ्रे, भक्तपुर र हेटौंडामध्ये कहाँ राख्ने भन्नेमा नेकपाका प्रदेशसभा सदस्यहरुबीच कुरा मिलेको थिएन । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नाम र राजधानी टुंग्याउन पार्टीले निर्देशन दिनुपर्ने बताएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया